16- کانونهای اطلاع رسانی و تبلیغاتی در درج آگهیها موظف میباشند علاوه بر رعایت مواد 11، 12، 13، 14، 15 و 17 آییننامه تأسیس و چک کردن بر طریق کار و فعالیت کانونهای آگهی و تبلیغاتی، بندهای ماده 3 دستورالعمل اجرایی مصوب جلسه 11/2/79 کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی مرزو بوم و سایر قوانین و مقررات موضوعه از پاراگراف قوانین مربوط به تبلیغات سرویس ها طبی را رعایت کنند. دستورالعمل نشر آگهینامهها در هفتاد و چهارمین جلسه مورخ 10/06/1393 کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی مرز و بوم به تصویب رسید و از زمانه بیان جایگزین دستورالعمل های پیشین شده و حتمی الاجرا می باشد. 18- دارای نشر همین راهبرد تمامی کانونهای اطلاع رسانی و تبلیغاتی که در هم اکنون نشر آگهینامه میباشند موظفند نسبت به به دست آوردن موافقت بنیادی از مراجع انتخاب شده در همین دستورالعمل اقدام نمایند. 17- کانونهای اطلاع رسانی و تبلیغاتی مکلف هستند تعداد 5 ورژن از آگهینامهها را به اداره تمدن و ارشاد اسلامی استان محل کار خویش تحویل و صفحه اعلام وصول اخذ کنند و در مورد آگهینامههای تخصصی هم تعداد 5 جلد به محل کار تبلیغات و اطلاعرسانی تحویل و رسید دریافت نمایند. در تالیف تیتر تلاش کنید موضوع حیاتی را به رخ تمام روشن بیان فرمائید و لغات را بهگونهای کنار هم بچینید که مهم قرائت آن یک ریتم خاصی در ذهن مخاطب ایجاد شود و در واقع دارای متن شما ملازمت کند، در صورتی که شما قبلا به جهت نوشتن تیتر متنهای خود از کلماتی نظیر بهترین، فوقالعاده و غیره به کارگیری میکردید و نتیجه میگرفتید، بدانید که به کارگیری از این کلمات در یک محتوای تبلیغاتی صحیح نیست، چون همین عبارات حساس تبلیغاتی بودن را به محتوا القا کرده و از آنجایی که به جهت مخاطب امروزی تبلیغات چندان خوشایند نیست، در نتیجه به تلاوت محتوای شما نمیپردازد و به راحتی خرید کننده خویش را از دست خواهید داد. در تایپ کردن متن حساس سعی کنید تعداد لغت ها بکار برده شده را مضاعف نکنید و به در بین ۸۰۰ الی ۱۰۰۰ کلمه و واژه بسنده نمایید. بررسیها نشان می‌دهد نوشته سوای تصویر در ۸۰٪ افراد تأثیر نمیگذارد، پس به محتوای خود تصویر اضافه کنید. رپورتاژ آگهی نوعی متن برای معرفی خدمات یا این که کالا یا این که ویژگی های به دست آوردن و کارتان می باشد و همینطور رپورتاژ خبری، یک خبر از به دست آوردن و کارتان (ترجیحا واقعی) را منعکس میکند. تقریبا کلیه به دست آوردن و امور میتوانند از رپورتاژ خبری استفاده کنند، اما همین مورد قضیه مستلزم این است که بتوانید یک رپورتاژ حرفهای، استاندارد و جذاب تهیه و تنظیم کنید و داخل آن حرفی به جهت گفتن داشته باشید. زمانی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط حیاتی آگهی مرهون در دیوار وب وب سایت خویش باشید.

ایندکسر