کشورها با ایجاد دبیرخانه محیط زیست منطقه ای در ایران موافقت کردند