کارگروه مشترک دولت و مجلس برای رصد شاخص های مهم برنامه هفتم تشکیل شد