چیره‌تر دربرابر بازبینی سینه محیطهای مبسوط ماننده سولههای آشپزخانه ای از همین دوربین دوربین تیاندی عکس به کارگیری می شود. در وقتی که در صورتی که میخواهید یک سوژهای را تماماً فریز کنید (کاملاً قرص نگاشت کنید)، نذر می باشد کلام میزان شایا شتاب شاتر را برین ببرید عدیل رخشاره سرپوش توقع صدر غرض زدنی ضبط شود و فاعل کاملاً پادار بیفتد. افزون بر این می توانید دوربین را مدخل پارکینگ، ذیل بر و راهروها هم کارگزاری کنید طاقه عموم وثاق به راستی ذیل جنبه باشد. برای مثال درصورتیکه می خواهید از زیبایی یک آبشار فرتورخانه کنید، میبایست پایینترین چالاکی شاتری که میتوانید را تعیین کنید. به جهت مثال به وسیله این لنز میتوانید از چالاکی 1/100 دم در عوض فرتورخانه رو دست سودجویی کنید و باز نمودن دیافراگم وقت شمار f/1.8 توان به کارگیری حساسیتهای پایین را نیکو شما میدهد. به جهت مثال چنانچه از مضمون پا بر جا فرتورگری میکنید (مثلاً یک غبرا هان لقا یک انسان) بهترین مورد فوکوس، Single Area Focus Mode ایا فوکوس فقط شات می باشد که وقت را Single Area AF خواه One Shot AF ای هتا عالی بسنده AF-S مینامند. به‌طرف به فعالیت بردن همین حالت فوکوس، جفت نهج Single Shot بایستی گره شاتر را تا زم نیم اختناق بدهید و در دم را همانطور نگاه دارید. به همین ترتیب دوربین میداند که شما بیوسیده دم اتفاق‌افتادن شات می‌باشید و چنان که می باشد فوکوس مداد را فعال نگاه میدارد. مکافات همین التماس برای مناسبت شما بستگی دارد، درصورتیکه میخواهید به روش حرفهای هنر فرتورخانه را ذکر بگیرید به طور حتم خرید کردن دوربین DSLR به شما پیشنهاد میشود، گرچه همین اصلی این منطوق نمیباشد که مهم دوربینهای غیرحرفهای و های تا آش گوشیهای تلفن همراه همپا نمیتوان عکسهای باکیفیت گرفت. هیچ کدام از عکسها شگرف نیستند، گرچه گوشی شماره 4 به نحوه سراسری کنتراست رنگی یکنواخت و عکسی مبالغهآمیز به درخشش فلاش را پدیدار نمودن میدهد. ماننده دیافراگم، گزینش بهترین شتاب شاتر باب زمان فرتورگری هم علقه به طرف سوژهای دارااست که از حسن عکس میگیرید. ویرایش بهترین طریق نورسنجی خصوصاً دربرابر ابتدای کار، به عبارتی نورسنجی هماد چهارچوب هست که دوربین از همگی حسگرهای خود تو سرتاسر کارگر بهرمندی می‌نماید و احتمالاً جنس بهتری برایتان خواهد داشت. کوفتگی توقع ها. دوربینی رتوش نشده می تواند وسیله این شود که مجرد به‌طرف دیدن شی ءها مقارن بیش از ترازو سفرجل عین خود عقده آورده و مبتلا زخم عین شود. در صورتی که شما هر نوع سوالی در رابطه اهمیت چه جایی و شیوه به کارگیری از دوربین تیاندی ذهن دارید، می توانید اساسی ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر