در معالجه فشار خون بالا پتاسیم نیترات کاربرد دارد. چرا که در بهبود فشار خون موءثر است. تنظیم پتاسیم نیترات به طور طبیعی از دیواره غارها انجام میگیرد؛ البته کلیدی اعتنا به کارگیری فراوانی که از این مخلوط می‌گردد همین مبداء نمی تواند به طبع پاسخگو باشد؛ لذا طریق های تهیه و تنظیم آزمایشگاهی و صنعتی همواره در سراسر جهان گزینه توجه هستند. P210 دور از گرما، جرقه ها، شعله های باز و سطح های داغ حفظ شود. اشخاص فاقد تجهیزات حفاظت فردی را از محل دور نگهدارید. بدور از منابع اشتعال نگهداری شوند. این ماده یک اکسید کننده میباشد و گرمای ناشی از واکنش اصلی عامل ها احیا کننده یا قابل احتراق ممکن میباشد سبب اشتعال شود. CO2، پودر خاموش کننده یا این که اسپری آب. P378 در صورت حریق اهمیت استعمال از CO2، پودر یا این که اسپری آب، خاموش نمایید. آتش های بزرگ خیس را حساس به کار گیری از اسپری آب یا فوم مقاوم الکلی خاموش کنید. در شکل مواجهه ی چشمی: چشم های باز را به جهت چند دقیقه ذیل آب جاری شستشو دهید. در شکل مواجهه ی پوستی: فوراً پوست را به طور تام با آب و صابون شسته و آب کشی کنید. تهویه ی به اندازه را برای محفظه فراهم کنید. سفارش عمومی: فوراً تمامی لباس های کثیف شده به ماده را در آورید. 1.6 احتیاط های فردی، تجهیزات حفاظتی و راه و روش های اضطراری: تجهیزات حفاظت تنفسی پوشیده شوند. تجهیزات حفاظت شخصی پوشیده شوند. 3.5 توصیه به جهت آتش نشانان: استفاده از تجهیزات تنفسی خودتامین در عملیات اطفاء حریق. برای معین شدن نیاز به استفاده از رسپیراتورها می بایست تحلیل ریسک انجام شود. از آن به عنوان نوعی کود به کار گیری می‌گردد چون حاوی تمام عناصر مغذی گزینه نیاز به جهت رویش گیاهان است. چون مواد مغذی گزینه نیاز گیاهان را دارد.این کود به جذب فسفات ها نیز یاری می کند. فروش پتاسیم نیترات به تیتر متاع ضدعفونی کننده هم انجام می گیرد؛ چون می تواند جوندگان و حشرات را از در میان ببرد. در همین واکنش آمونیاک هم به تیتر متاع جانبی ایجاد می گردد. پتاسیم نیترات به تیتر اکسیدکننده، یک عدد از اجزاء مهم در برخی ترکیبات پیروتکنیک است. درصورتیکه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه جایگزین پتاسیم نیترات بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر