مخبر در سال گذشته هرگز از خودروی غیر ایرانی استفاده نکرده است