در شیوه نخستین برش هایی در امتداد مرز لب بالا زده می شود، که سپس ازایجاد برش ها نصیب کوچکی از پوست لب برداشته می شود. در ادامه به جزئیات همین فعالیت زیبایی می پردازیم. در طول همین عمل، درد خفیفی احساس می شود که ولی به جهت بهبود آن نیاز به دوران استراحت نیست. می بایست در حیث داشت که پوشاندن آسیب بر روی مرز قرمز‌رنگ لب مشقت بار بوده و در شرایطی به جهت پوشاندن آن بایستی از رژ لب به کار گیری شود. بعد از آن می توان کلیدی برداشتن پوست اضافی بالای لب و بستن زخم، به ترقی نصیب قرمز رنگ لب، رو به بالا، یاری کرد. لیفت سانترال لب، اهمیت برداشتن قسمت کوچکی از پوست دربین لب و بینی انجام می شود. جراحی لیفت سانترال لب منجر می شود که دندان ها قبلی زمان خندیدن نمایان شوند و دندان های کناری خیلی چشم نشوند. همانطور که بیان شد سانترال لب ها تاثیری در فرم و یا این که افتادگی گوشه های دهن سانترال لب اهمیت پلاسما جت نخواهد داشت . هدف از همین کار، بالا کشیدن لب و گوشههای رو به ذیل دهن است. دقت داشته باشید پایین افتادن گوشه های لب صرفا به استدلال بالا رفتن سن وجود ندارد و گاهی بعضی از اشخاص به رخ ژنتیکی همین ایراد را دارا هستند که می توانند اصلی لیفت گوشه لب این خلل را برطرف کنند . کار لیفت لب میتواند لبهای شخص را جذابتر نماید و سبب می شود لبخند شخص جذابتر شود. همین عمل زخم ایجادشده را بهصورت یک خط زیاد نخ نما بخیه شده، میپوشاند. لیفت ایتالیایی لب یک مدل اصلاحشده از لیفت بولهورن بوده که اثرات یکسانی را بهوسیلهی تولید یک برش کوچکتر ایجاد میکند. همین سموم بر بر روی چینوچروکهای لب بالایی اثر مضاعف خوبی دارند چرا که سوزنهای کوچکی که به جهت تزریق این باکتری به کار گیری میشوند، میتوانند نواحی کوچکی از چین و چروک به دور لب را فارغ از اثر گذاشتن بر بر روی پوست نواحی مجاور، هدف قرار دهند. بعضی از ما کلیدی داشتن لب بالایی بیشازحد پهناور متولد میشویم بهطوریکه قسمت غیر قرمز لب بیشازحد بلند است. همانند لیفت گولوینگ لب، ایجاد برشها در مرز قرمز لب می بایست کلیدی توجه تمام انجام شود. همین مدل از لیفت لب، نتایج ظریف و نامحسوسی را ایجاد می کند و همینطور زخمهای بهجای مانده از آن، کوتاهتر و کوچکتر میباشند.

ایندکسر