قانون معاضدت حقوقی ایران و قزاقستان توسط رئیس جمهور ابلاغ شد