مؤلف مسؤول ۵ – مشخصات تام نویسنده ( گان) نوشته شامل رتبه علمی و نشانی نویسنده/ نویسندگان و محل اشتغال آنها که شامل دانشگاه، دانشگاه و یا این که مؤسسه تحقیقی مربوط به آنها است، در پاورقی کاغذ اول؛ بخشی فارسی و همچنین انگلیسی درج گردد. ۳ – نام نویسنده ۱ / نویسندگان ۲ پایین ردیف تیتر مقاله ذکر گردد. قابل توجه نویسندگان محترم: پذیرش و چاپ نوشته مشروط به اخذ شناسه ORCID از سوی نویسندگان متشخص می باشد. این مقالات شامل چکیده (بدون نیاز به ساختار)، مقدمه، ارائه پرونده، بحث و منابع می باشد. نتیجه گیری آخرین می بایست شامل عده بندی آخری و مختصر از مطالب بحث در رابطه اهمیت هدف کلی یا این که فرضیه یا سؤال مهم پژوهش دانلود نوشته صنعت بیمه باشد. نوشته مهم مقاله شامل: مقدمه, روش, یافته ها, بحث, دانلود مقاله خارجی کلیدی ترجمه سرانجام گیری آخری و منابع می باشد . ۴-۶ منابع: شماره منابع بکار گرفته شده در متن قید شود و به از عدد یک آغاز و به ترتیب بیشتر گردد. جمع تعداد تصاویر و جداول حداکثر 10 عدد پیشبینی شود. در اين بخش جزييات روش تحقيق و علت تعیین آن، مدت روزگار اجرای طرح و پیگيری، زمان و مکان اجرای تحقيق، نمونههای آیتم آزمون و ملاک انتخاب آنها، طریق نمونهگيری و منطق تعداد نمونه، طریق جمعآوری اطلاعات، رعايت موازين خوی در پژوهش، ابزارهای اندازهگيری (روايی و پايايی وسايل و ابزارها در خارج و داخل کشور) آزمونهای آماری مورد استفاده می بايست گزارش شود. همچنين استـفاده منـاسب از جدول و نمودارهای فارسی حساس دست کم تعداد ممکن به رخ سياه و سفيد و دو بعدی موجب سهولت مطالعه مقاله خواهد شد. ۴ – اسامی خاص و یا واژههایی که در متن، جداول و غیره به رخ مخفف درج میشوند، از مخفف های دارای شهرت و فی مابین المللی بوده و تمام آن ها یکبار در نوشته به یار مخفف باطن پرانتز متن شوند . ۲- توضیحات منحصر تر در گزینه جنبه یا این که بعدی از ایراد که مورد دقت خاص این مطالعه است.

ایندکسر