رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور منصوب شد/ 3 معاون جدید وزیر کشور منصوب شدند.