رئیس جمهور قانون نحوه انتصاب افراد در پست های مسئولیت را ابلاغ کرد