رئیس جمهور به رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور داد برنامه هفتم را تدوین کند