تمایل ایران به همکاری با سازمان شانگهای در مبارزه با تروریسم