اتصال دو قطعه به نیز را به یکی از از پنج صورت سر به سر، سپری، گوشه ای، روی هم و حاشیه ای و حیاتی اشکال گوناگون طرز ها مثل پیچ، پرچ، لحیم و یا جوش می الکترود استیل زنانه قدرت انجام داد. زیرا در یک ضخامت مشخص و معلوم حجم جوش و مصرف الکترود در پخ دوطرفه (ترجیحاً از دسته لاله ای در ضخامت های بالای ۲۰ میل) نسبت به یک طرفه مضاعف کمتر می باشد. از ضخامت 4 الی ۱۵ میل پخ یک طرفه و به جهت ضخامت بخش اعظم از ۱۵ میل به کارگیری از پخ دو طرف توصیه می گردد. به جهت قطعات تا ضخامت ۳ میل پخ واجب نمی باشد. جهت اتصال خوبتر دو قطعه به هم و ساخت جوشی سوای عیب باید نکاتی را در مسافت گذاری و یا کناره سازی (پخ زنی) قطعات قبل از جوشکاری رعایت نمود. 4-پهنای جوش و در نتیجه حجم جوش آن بالا بوده و امکان ایجاد سوراخ در آن بالا می باشد. 3-به علت گرمای بالا و شتاب انجماد آهسته، قابلیت جدایش موادسازنده بسیار می باشد. عملیات حرارتی بعد از جوشکاری ورق استیل: به طور کلی عملیات حرارتی آن‌گاه از جوشکاری و تولید جهت ورق استیل آستنیتی ضروری نبوده و تا حد قابلیت نیز باید از آن پرهیز نمود زیرا که در گزینه عمده انواع آن خطر به وجود آمدن پدیده حساسیت وجود الکترود استیل بهلر دارد. ترکیب روکش الکترود های سری EXXX-25 و EXXX-26 به ترتیب مشابه سری های EXXX-15 و EXXX-16 می باشد، با این تفاوت که در سری های فوق ادغام مفتول مغزی الکترود حیاتی آلیاژ حیاتی متفاوت بوده و حتی در مواردی کربن استیل بی آلایش می باشد. 1-کنترل ترکیب فلز جوش در اینجا مهم خیس از کربن استیل میباشد زیاد نقص‌ می باشد. 2-چقرمگی فلز جوش به استدلال بزرگ شدن ترازو دانه ها ناشی از گرمای بالا و سرعت انجماد آهسته، اندک می باشد. به این ترتیب تمهیدات ویژهای برای بازیابی آن ها در فلز جوش باید در حیث گرفت. ولی در تعیین فیلر و فلاکس آن ها می بایست توجه نمود چون میزان رقیق شدگی (درصد فلز اساس وارد شده به فلز جوش نهایی) در حدود ۳۰ الی ۵۰ درصد یا فراتر می باشد. استحکام خستگی فلز جوش دارای افزایش زاویه گرده جوش به رخ خطی ناچیز گردیده و احتمال به وجود داخل شدن شکاف در فصل مشترک جوش و فلز پایه وجود دارد. در جوشکاری ورق استیل به جهت به دست آوردن جوش مهم میزان مرغوب بودن بهتر، رساندن موقعیت قطعه به حالتی که گرده جوش به شکل افقی قرار گیرد ارجح می باشد. تفاوت مشخصه جریان و حالت جوشکاری ورق استیل ناشی از تفاوت در ادغام روکش الکترود می باشد که برای به کارگیری در جریان ها و حالات مختلف جوشکاری ورق استیل ساخت می گردند. یکی دیگر از پارامترهای مهم، حالت های متفاوت قطعه فعالیت در حین فرآیند جوشکاری ورق استیل است.

ایندکسر