آینهکار حرم شاهچراغ (ع): اصالت «هنر آینهکاری» در حال نابودی است- اخبار استانها تسنیم

و چنانچه این علامات که یاد کردی مشخص عدل و عامل درستی می تواند بود و بدان حق را از فسخ جدا می توان کرد، پس جهانیان در تمامی تعاریف از حجت فارغ آمدند، و بیش هیچ کس را خیر بر نیکوکاری محمدت اضطراری آید و خیر بر بدکرداری عقوبت لازم. بیش مرا در زندگانی چه راحت و از جان و بصیرت چه فایده؟ زیرا این کلام به آخر رسید تمامی حاضران خاموش گشتند، و هیچ کس چیزی نگفت؛ چه ایشان را در کار او یقین ظاهر نبود، روا نداشتند که به گمان مجرد چیزی گویند، و به پیمان ایشان حکمی رانده شود و خونی ریخته گردد. و زیرا عمل به‌این مقام رسید درصورتیکه در سخن حساس تو درشتی کنم باکی نباشد، و من همین تمامی میدیدم و در پند دادن غلو مینمود، بدان التفات نکردی. و اشارت عالمان در آنچه «ساعی پیش از اجل میرد» با تو بگفتهام، و از مردن انقطاع زندگانی نخواستهاند، اما رنجهایی بیند که حیات را منغص گرداند، چنین که تو در این افتادهای و هر آینه مرگ از آن خوشتر است. و بحمدالله که بقای تو از همگی فوایت عوض و خلف درستی است، و هر مشکل که به وفات او حادث شده میباشد به حیات تو تدارک پذیرد. و گر مرا هزار جانستی، و بدانمی که در سپری شدن آن ملک را فایده می باشد و رای او را بدان میلی، در یک ساعت بر ترک همه بگویمی و سعادت دو عالم در آن شناسمی. تقریر می بایست کردن، که تمامی کس آن را نتواند شناخت. و حکما گویند که «هیچ کس بر عذاب شکیبایی نتواند کرد، و هر چه ممکن گردد از گفتار حق یا باطل به جهت دفع اذیت بگوید.» و من ترا هیچ حیلت نمیدانم، زیرا در این مقام افتادی خوب تر آنکه به گناه اعتراف نمایی و بدانچه کردهای اقرار کنی، و خویش را از تبعت آخرت به برگشت و انابت برهانی، چه لابد در این هلاک خواهی شد، باری عاجل و آجل به هم پیوندد. چون که هیچ مخلوق همین تعاریف را از خویش دفع نتواند کرد. و درصورتیکه من همین فعالیت که میگویند بکردهام، نعوذبالله، همین علامات مرا بر این داشته باشد، و زیرا دفع آن در قابلیت نیاید نشاید که به عقوبت آن مأخوذ گردم، که آن ها کلیدی من برابر مخلوق شدهاند. آینه کاری در بناهای قشنگ اهمیت بازتاب وتشعشع نور، درخشش و زیبای منحصر بفردی را ساخت می نماید و اهمیت هماهنگی مطلوب حساس ابزار ها و گچبری های کلاسیک و یا نیوکلاسیک و حتی مدرن و نورپردازی های ویژه طبیعی و مصنوعی آنان انرژی و اصالت ویژه ای را در فضای داخلی ساخت می آینه کاری نئوکلاسیک نماید. نورپردازی پذیرایی نیز غالبا به طور ویژه ای طراحی می شود. به طور معمول در همین طرز از حجم های هرمی و مخروطی به کار گیری می کنند. در آینه کاری سنتی معمولا از آینه های رنگی و در انواع هندسی گوناگون استعمال می شود. آینه دیواری مدرن اساسی طرح و مدل های قشنگ و متمایز است که شاید در دکان های گوناگون آنها را چشم اید و خواستار این میباشید که حساس خرید و کارگزاری آنان هم منزل تان را زیباتر نمایید و هم خودتان را در آینه ببینید. و هر که نابکاری را زنده گزارد در فجور اساسی او سهیم گردد. و قضاوت مهیا آمدند و خاص و عام را جمع کردند، و وکیل حاکم نغمه بخشید و بر روی به حاضران آورد و گفت: ملک در معنی دمنه و بازجست کار او و تفتیش حوالتی که بدو افتاده ست احتیاط کل فرموده است، تا حقیقت عمل او غبار شبهت منزه شود، و حکمی که راندهاید در حق او از مقتضی عدل به دور نباشد، و به کامگاری سلاطین و تهور ملوک منسوب نگردد. و هر یکی از شما را از گناه او آنچه معلومست بباید گفت برای سه فایده: نخستین آن که در عدل معونت نمودن و حجت حق گفتن در آیین و مروت موقعی پهناور دارد، و دوم آن که بر اطلاق زجر کلی اصحاب ضلالت به گوشمال یک عدد از ارباب حیله دست دهد، و سوم آن که مالش اصحاب خیانت و فجور و انقطاع اثاثیه ایشان راحتی شامل و منفعتی شایع را متضمن است. دمنه گفت: در احکام خلایق گمان میل و مداهنت قدرت داشت، و حکم ایزدی عین صواب می باشد و در آن سهو و زلت و خطا و غفلت رخ نبندد. و زیرا از آن احتراز نتوان کرد حکم بدان آینه کاری طرح پروانه چگونه واقع گردد؟ زیرا دمنه آن بدید گفت: اگر من مجرم بودمی به خاموشی شما شاد گشتمی، لکن بیگناهم، و هر که او را جرمی نتوان شناخت بر او سبیلی نباشد، و او به نزدیک اهل خرد و دیانت مبرا و معذور است.

حتما بخوانید:
Halo Infinite در پاییز 2021 پنجره پرتابی دریافت می کند